1. Täiendkoolitusasutus
KeeleLabor OÜ

2. Õppekava
Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

3. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 Keeleõpe (Võõrkeeled)
Täiendkoolituse standard.
Iseseisev keelekasutaja B1 ja B2. Riiklik Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskus 2008.

4. Kursuse maht
450 akadeemilist tundi, millest 250 tundi on auditoorne töö ja 200 iseseisev töö.

5. Eesmärk ja õpiväljundid
Kursuse lõpetanud õppija tuleb toime suhtlusolukordades, väljendades end selgelt ja üksikasjalikult nii kõnes kui kirjas, suudab hankida teavet eestikeelsetest meediakanalitest, mõistes kuuldu ja loetu põhisisu ning üksikasju.

Koolituse lõpuks õppija suudab:

• emakeelse kõnelejaga ladusalt suhelda, osaleda arutelus ja pidada ettekannet tuttavatel teemadel, võrrelda erinevaid seisukohti, oma vaatenurka selgitada ning põhjendada;

• mõista pikemate ja keerulisemate kirjalike tekstide sisu (artiklid, arvustused, ilukirjandus jm), leida vajalikku infot ning teha loetu põhjal üldistusi;

• aru saada emakeelse kõneleja keeruka sisuga jutu põhituumast, mõista tele- ja raadiosaadete sisu ning üksikasju (uudised, intervjuud, loengud, filmid jm);

• kirjutada selgeid ja üksikasjalikke tekste (essee, poolametlik kiri vm), põhjendades oma arvamust ning tuues välja erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi.

6. Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused
B1 tasemel eesti keelt valdavad kohalikud elanikud ja uusimmigrandid, kes soovivad jätkata õpinguid B2 tasemel.
Õppija on sooritanud keeleoskuse määramise testi tasemele B1. Taset kinnitab Innove B1-taseme tunnistus või koolitusfirmasisene test ja vestlus.

7. Õppe sisu
1. Kultuur ja keelte õppimine. Eesti ja oma päritolumaa kultuuri võrdlemine.
2. Haridus. Eluskestev õpe. Õpistrateegiad ja õppija tüübid.
3. Elukutse, amet ja töö. Ametlik ja isiklik kiri. Töösuhted, CV, avaldused, tööintervjuu.
4. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Maa ja linn, urbaniseerumine. Sotsiaalsed probleemid.
5. Enesetunne ja tervis. Tervislik eluviis, toitumine, ravimtaimed, alternatiivmeditsiin, vigastused ja esmaabi. Haigused, nende sümptomid ja ravi, kutsehaigused. Arsti vastuvõtul.
6. Vaba aeg ja meelelahutus. Tähtpäevad. Ürituste korraldamine.
7. Pere ja kodu. Abielu, rollid perekonnas ja ühiskonnas.
8. Igapäevased tegevused. Kodu korrashoid.
9. Keskkond, kohad, loodus, ilm. Säästlik eluviis. Looduskaitse. Globaalprobleemid. Loodusrikkused, kliima.
10. Reisimine, transport, vaatamisväärsused. Eesti. Suuremad linnad ja saared. Loodus.
11. Internet. Meedia. Ajalehed, artiklite tüübid, ilmateade, uudised. Arvuti ja internet, koduleheküljed, sotsiaalmeedia, arvutisõltuvus.
12. Teenindus. Suhtlemine teenindusasutustes. Söök ja jook. Sisseostud, hinnad.
13. Liiklus. Probleemid liikluses, liikluskorraldus.
14. Kultuur ja keeled. Film, teater, kunst, kirjandus. Filmi, raamatu või etenduse arvustus. Muusika, kontserdid, muusikainstrumendid, heliloojad.
15. Majandus ja -õigussuhted. Sooline palgalõhe. Ametiühingud. Poliitika, aktuaalsed sündmused. Valitsemiskord, rahvusvahelised suhted. Seadusandlus ja parlament, õigusriik, usuline vabadus ja sõnavabadus.
Grammatikateemad: Liht-, täis- ja enneminevik. Arvsõna. Asesõna. Omadussõna võrdlusastmed. Ainsuse ja mitmuse osastav. Mitmuse käänded. Kaassõna. Sidesõna. Ühendverbid. Umbisikuline tegumood. Käskiv ja tingiv kõneviis. Tegusõna rektsioon. Täis- ja osasihitis.
Metoodiline alus: kommunikatiivne keeleõpe.

8. Õppekeskkonna kirjeldus
Õppetöö toimub keeleõppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Õpperuumis on olemas marker- ja pabertahvlid, lisaekraaniga arvuti, CD-mängijaga muusikakeskus, paljundusmasin, skänner, printer ja diktofon.

9. Õppematerjalide loend
Mall Pesti, K nagu Kihnu. Eesti keele õpik kesktasemele. B2. Kiri-Mari Kirjastus, 2018
Mall Pesti, Katrin Kaev. Keelepildid 1-12. Kiri-Mari Kirjastus, 2018
Pille Reins. Eesti keele B2-taseme eksam. Kirjastus Argo. 2011
Eesti keele tasemetestid: web.meis.ee/testest/
[EVS] Eesti-vene sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/evs/
Jelena Kallas jt. Eesti keele põhisõnavara sõnastik. Eesti Keele Sihtasutus, 2014. Täiendavad õppematerjalid: artiklid ajalehtedest ja ajakirjadest, saatelõigud televisioonist ja raadiost, eesti filmid ja muusika.

10. Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused
Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% auditoorsest õppetööst, sooritanud vahe- ja lõputesti ning suulise eksami positiivsele tulemusele (vähemalt 60%).
Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded ei ole täidetud ja/või õppija on osa võtnud vähem kui 70% auditoorsest õppetööst.

11. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- ja töökogemuse kirjeldus
Kristel Toomelil on Tartu Ülikooli filoloogialane kõrgharidus. Ta on läbinud „Koolitaja koolituse“ ning omab täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni 6. taset. Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistavaid rühmakursusi viinud läbi mahus 780 kontakttundi.