1. Täiendkoolitusasutus

KeeleLabor OÜ

 1. Õppekava

Eesti keele A2. A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

 1. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

0231 Keeleõpe (Võõrkeeled.

Algaja keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus. Haridus-ja Teadusministeerium 2008.

Euroopa Keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine, hindamine“, HTM, 2007

 1. Eesmärk ja õpiväljundid

Kursuse läbinud õppija tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis põhinevad otsesel ja lihtsal infovahetusel tuttavatel teemadel ning mõistab lihtsaid informatiivse sisuga tekste ja teadaandeid.

Koolituse lõpuks õppija suudab:

 • aru saada sageli kasutatavatest fraasidest ja sõnadest, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (info enda ja pere kohta, sisseostud, kodukoht, töö, õpingud jms);
 • rääkida lihtsate lausetega tuttavatel teemadel (perekond, kodu, töö, õpingud ja huvid jms) ja tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades teenindus ja toitlustusasutustes;
 • leida infot lihtsatest teabetekstidest (reklaam, teadaanne, infosilt, kuulutus);
 • koostada lühikesi sõnumeid ja kirju.
 1. Sihtgrupp ja alustamise tingimused

Isikud, kellel on algteadmised eesti keelest (A1 tase) ja kes soovivad täiendada keeleoskust igapäevaelus toimetulekuks ning sooritada A2-taseme eksamit.

 1. Õppe kogumaht, auditoorne ja iseseisev õppetöö

Koolituse kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest 150 akadeemilist tundi on auditoorne ja 50 iseseisev õppetöö (õpiku ja interaktiivse õppekeskkonna harjutuste tegemine, tekstide lugemine, kirjutamine jm).

         Koolituse kirjeldus moodulitena

Moodul 1 „Eesti keel A2.1“ 100 ak tundi, millest 75 ak tundi on auditoorne ja 25 iseseisev õppetöö. Teemad: 1-6 (Vt )

Moodul 2 „Eesti keel A2.2“ 100 ak tundi, millest 75 ak tundi on auditoorne ja 25 iseseisev õppetöö. Teemad: 7-12

A2- taseme õpiväljundite omandamise ning tasemeeksami eduka sooritamise eelduseks on mõlema, mooduli  1 ja 2 läbimine.

 1. Õppekeskkond

Koolitused toimuvad keeleõppeklassis, kus on olemas markertahvlid, dataprojektor, arvuti, vajalikud heliseadmed. Õpperuumid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassiruumides on reguleeritav ja nõuetele vastav ventilatsioonisüsteem ning isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendid. Eriolukorrast tulenevate piirangute ajal toimub õppetöö veebikeskkonnas Skype, Zoom või Google Meet.

 1. Õppe sisu
 1. Enda ja teiste tutvustamine. Riik ja rahvus. Enda ja teiste esitlemine. Välimus ja iseloom. Perekond, kodu ja töö. Haridus, elukutse, hobid ja huvid.
 2. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Kodu lähiümbrus. Pere kodune elu. Majapidamine ja kodu sisustus. Praegune ja endine elukoht. Külaliste kutsumine ja vastuvõtmine. Enda ja lähedaste igapäevategevused.
 3. Söök ja jook. Söögi- ja joogikohtade asukohad, lahtiolekuajad ja hinnaklassid. Teenuseinfo, tasumine, juhendid. Laua broneerimine restoranis. Menüü põhjal söögi ja joogi tellimine. Retseptid.
 4. Enesetunne, tervis ja heaolu. Enda ja lähedaste enesetunde ja terviseseisundi kirjeldamine. Arsti vastuvõtuajad, registreerimine. Kehaosad, haigused. Tervislikud eluviisid. Apteegist käsimüügiravimite ostmine.
 5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus Huvid, hobid ja vaba aja veetmise eelistused. Liikumisharrastused, muusikaline maitse ja lugemisharjumused. Info otsimine huvialade kohta. Kultuuri- või meelelahutusasutused (lahtiolekuajad, piletihinnad jm). Ürituse kirjeldamine (sünnipäev, kontsert). Kaaslase kutsumine kultuuriüritusele.
 6. Kultuur ja keeled, keelte õppimine. Info kultuurisündmuste kohta (toimumiskoht, -aeg, piletihinnad ja esinejad). Teenuseinfo, tasumine, juhendid. Kultuurisündmuse kirjeldamine.
 7. Postkontor, kohvik, pank, keemiline puhastus jne. Söögi- ja joogikohtade asukohad, lahtiolekuajad, hinnaklass jms. Söögi ja joogi küsimine, tellimine, pakkumine.
 8. Sisseostud, hinnad. Info poodide asukoha ja lahtiolekuaegade kohta. Kaupade kogused, mõõdud, suurusnumbrid, hinnad. Tarbekaupade ostmine. Ostude kirjeldamine. Kaupade hinna ja kvaliteedi võrdlemine. Sooduspakkumised. Suhtlemine teenindajaga.
 9. Reisimine, transport, vaatamisväärsused. Sõiduvahendid. Teenuseinfo, tasumine, juhendid. Info ühistranspordi sõiduplaani või reisi kohta. Sihtpunkti teatamine ja sõidupileti ostmine. Tee juhatamine ja küsimine kaardi või plaani järgi. Puhkusreisid. Vaatamisväärsused. Hotellitoa broneerimine. Postkaardi kirjutamine.
 10. Keskkond, kohad loodus, ilm. Kodukoha kirjeldamine. Tee juhatamine ja küsimine. Ilmateade. Ilma kirjeldamine. Maakaardilt infot Eesti loomad, linnud ja taimed.
 11. Elukutse, amet ja töö. Ametid ja töö. Lühikeste sõnumite ja teadete koostamine. Enda elukutse, töökoha, tööpäeva ja -ülesannete kirjeldamine. Edasise tööga seotud plaanid.
 12. Hariduskäigu kirjeldamine. Täiendkoolitused. Teenuseinfo, tasumine, juhendid. Lood kooliajast või õppimisest. Edasiõppimise kavatsused. Info oma õpitulemuste kohta.

Tegusõna pööramine olevikus. Isikulised asesõnad. Ainsuse omastav ja osastav kääne. Kohakäänded. Lühike sisseütlev. Saav ja olev kääne, lihtminevik, tuleviku väljendamine. Arvsõna. Omadussõna ja võrdlusastmed. Lihtminevik, ma-/da-infinitiiv. Käskiv kõneviis, ainsuse ja mitmuse osastav kääne. Tingiv kõneviis. Kaasaütlev kääne. Ees- ja tagasõnad.

Kursusel kasutatakse aktiivõppemeetodeid ning arendatakse kõiki osaoskusi vastavalalt A2 keeleoskuse taseme nõuetele. Metoodiliseks aluseks on kommunikatiivne keeleõpe.

 1. Õppematerjalide loend

Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri-Mari. 2021.
Mall Pesti, Katrin Kaev. Keelepildid 1-12. Kiri-Mari. 2022.

A2-taseme eesti keele testid ja harjutused. Kristel Toomel, KeeleLabor 2022

Sõnakaardid. Kristel Toomel, KeeleLabor 2020

Epner, A. Eesti keele A2-taseme eksam. Argo, 2011.

Eesti keele tasemetestid: http://web.meis.ee/testest/

Interaktiivses keeleõppekeskkond www.keeleklikk.ee

 1. Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui ta on osa võtnud vähemalt 70% õppetööst, sooritanud vahe- ja lõputesti ning suulise eksami positiivsele tulemusele (vähemalt 60%).

Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded ei ole täidetud ja/või õppija on osa võtnud vähem kui 70% auditoorsest õppetööst.

 1. Koolitaja kvalifikatsioon

Koolitaja eesti keele õpetamise kogemus vähemalt 2 aastat ja mahus vähemalt 500 ak kontakttundi. On läbinud täiskasvanute koolitaja koolituse läbimise tunnistuse või omandanud täiskasvanute koolitaja kutse või filoloogilise kõrghariduse. Valdab kõrgtasemel nii eesti keelt kui ka õpetamise baaskeelt (vene/ inglise). Osaleb KeeleLabori metoodilistes seminarides regulaarselt, vähemalt 2 korda kuus. Oskab kasutada veebikeskkondi auditoorse õppetöö läbiviimiseks ja õppetöö tagasisidestamiseks.