1. Täiendkoolitusasutus
KeeleLabor OÜ

2. Õppekava
A2-taseme eksamiks ettevalmistav koolitus „Eesti keel A2“

3. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 Keeleõpe (Võõrkeeled)
Algaja keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus. Haridus-ja Teadusministeerium 2008.
Euroopa Keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine, hindamine“, HTM, 2007

4. Eesmärk ja õpiväljundid
Kursuse läbinud õppija tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis põhinevad otsesel ja
lihtsal infovahetusel tuttavatel teemadel ning mõistab lihtsaid informatiivse sisuga tekste ja
teadaandeid.
Koolituse lõpuks õppija suudab:
• aru saada sageli kasutatavatest fraasidest ja sõnadest, mis seostuvad talle oluliste
valdkondadega (info enda ja pere kohta, sisseostud, kodukoht, töö, õpingud jms);
• osaleda vestluses, rääkides lihtsate lausetega tuttavatel teemadel: elukoht,
igapäevategevused, perekond, kodu, töö, õpingud ja huvid jms;
• tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades teenindus- ja toitlustusasutustes;
• leida infot lihtsamatest teabetekstidest nagu reklaam, teadaanne, infosilt ja kuulutus;
• koostada lühikesi teateid ja kirju.

5. Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused
Koolituse sihtgrupiks on õppijad, kes on omandanud algteadmised A1-tasemel
ja soovivad täiendada eesti keele oskust igapäevaelus toimetulekuks ning
sooritada riiklikku eesti keele A2-taseme eksamit.
Õppijate eesti keele oskuse tase määratakse kindlaks enne koolituse algust vestlusel,
mille käigus hinnatakse õppija toetulekut lihtsas ja vabas vormis suhtlussituatsioonis,
kus vestluspartner (hindaja) on toetav, räägib selgelt ja aeglaselt ning vajadusel kordab
öeldut või sõnastab ümber. Vajadusel lisandub vestlusele kirjalik test.

6. Õppe kogumaht, auditoorne ja iseseisev õppetöö
Koolituse kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest 150 akadeemilist tundi on auditoorne
ja 50 iseseisev õppetöö (õpiku ja interaktiivse õppekeskkonna harjutuste tegemine).

7. Õppekeskkond
Koolitusruumides on markertahvlid, projektor, arvuti ja vajalikud heliseadmed. Õpperuumid
vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassiruumides on reguleeritav ja nõuetele vastav
ventilatsioonisüsteem ning isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendid. Eriolukorrast tulenevate
piirangute ajal toimub õppetöö veebikeskkonnas Skype, Zoom või Google Meet.

8. Õppe sisu

1. Enda ja teiste tutvustamine. Isikuandmed. Riik ja rahvus. Enda ja teiste esitlemine.
Välimus ja iseloom. Perekond, kodu ja töö. Haridus, elukutse, hobid ja huvid.
2. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Eluase. Kodu lähiümbrus. Pere kodune elu. Majapidamine ja
kodu sisustus. Praegune ja endine elukoht. Külaliste kutsumine ja vastuvõtmine.
Enda ja lähedaste igapäevategevused.
3. Reisimine, transport, vaatamisväärsused. Sõiduvahendid. Teenuseinfo, tasumine, juhendid.
Info ühistranspordi sõiduplaani või reisi kohta. Sihtpunkti teatamine ja sõidupileti ostmine.
Tee juhatamine ja küsimine kaardi või plaani järgi. Puhkusreisid. Vaatamisväärsused.
Hotellitoa broneerimine. Postkaardi kirjutamine. Lühiteade töölt eemalviibimisest.
4. Keskkond, kohad loodus, ilm. Kodukoha kirjeldamine. Eesti kliima. Ilmateade. Hetkeilma
kirjeldamine. Maakaardilt infot leidmine. Eesti loomad, linnud ja taimed.
5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus. Huvid, hobid ja vaba aja veetmise eelistused.
Liikumisharrastused, muusikaline maitse ja lugemisharjumused. Info otsimine huvialade
kohta. Kultuuri- või meelelahutusasutused (lahtiolekuajad, piletihinnad jm). Ürituse
kirjeldamine (sünnipäev, kontsert). Kaaslase kutsumine kultuuriüritusele.
6. Söök ja jook. Toitumisharjumused. Söögi- ja joogikohtade asukohad, lahtiolekuajad ja
hinnaklassid. Teenuseinfo, tasumine, juhendid. Laua broneerimine restoranis. Menüü põhjal
söögi ja joogi tellimine. Retseptid.
7. Sisseostud, hinnad. Info poodide asukoha ja lahtiolekuaegade kohta. Kaupade kogused,
mõõdud, suurusnumbrid, hinnad. Tarbekaupade ostmine. Ostude kirjeldamine. Kaupade
hinna ja kvaliteedi võrdlemine. Sooduspakkumised. Suhtlemine teenindajaga.
8. Kultuur ja keeled, keelte õppimine. Info kultuurisündmuste kohta (toimumiskoht, -aeg,
piletihinnad ja esinejad). Teenuseinfo, tasumine, juhendid. Kultuurisündmuse kirjeldamine.
9. Enesetunne, tervis ja heaolu. Enda ja lähedaste enesetunde ja terviseseisundi kirjeldamine.
Arsti vastuvõtuajad, registreerimine. Kehaosad, haigused. Tervislikud eluviisid. Apteegist
käsimüügiravimite ostmine. Ravimiinfo. Kirjalik teade haigestumisest.
10. Elukutse, amet ja töö. Ametid ja töö. Lühikeste sõnumite ja teadete koostamine.
Enda elukutse, töökoha, tööpäeva ja -ülesannete kirjeldamine. Edasise tööga seotud plaanid.
11. Haridus. Haridustee kirjeldamine. Täiendkoolitused. Teenuseinfo, tasumine, juhendid.
Lood kooliajast või õppimisest. Edasiõppimise kavatsused. Info oma õpitulemuste kohta.
12. Teenindus. Postkontor, kohvik, pank, keemiline puhastus jne. Söögi- ja joogikohtade
asukohad, lahtiolekuajad, hinnaklass jms. Söögi ja joogi küsimine, tellimine, pakkumine.

Koolitusel kasutatakse läbivalt aktiivõppemeetodeid ning arendatakse kõiki osaoskusi
vastavalalt A2-taseme keeleoskuse kehtivatele nõuetele Euroopa Keeleõppe raamdokumendi
alusel. Koolituse metoodiliseks aluseks on kommunikatiivne ja leksikaalne keeleõpetus.
Koolitusel kasutatakse rohkesti sugestiivseid, kineetilismälutehnilisi ja visualiseerimisvõtteid,
rütmkõnet, õppijate kaasatust toetavad spetsiaalsed KeeleLabori poolt loodud visuaalid,
keeõppe- ja situatsioonipõhised rollimängud, mis aitavad ületada võõrkeele kõneleja
suhtlusbarjääri ja toime tulla igapäevaelu tüüpilistes situatsioonides. Häälestuda ning
loomingulist ja vaba õppekeskkonda aitavad luua Eesti luule ja muusika ning
spetsiaalselt keeleõppeks Kristel Toomeli viisistatud laulud Juhan Liivi, Gustav Suitsu,
Marie Heibergi jt Eesti luuletajate sõnadele.

9. Õppematerjalide loend
Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri-Mari. 2021.
Mall Pesti, Katrin Kaev. Keelepildid 1-12. Kiri-Mari. 2022.
A2-taseme eesti keele õppetekstid ja harjutused. Kristel Toomel, KeeleLabor 2016-2023.
„Säästa loodust, aega, raha, tervist!“, Kristel Toomel, KeeleLabor 2019.
Sõnakaardid. Kristel Toomel, KeeleLabor, 2020.
Epner, A. Eesti keele A2-taseme eksam. Argo, 2011.
Eesti keele A2-taseme eksam. HARNO: https://harno.ee/eesti-keele-tasemeeksamid#materjalid
Eesti keele tasemetestid: http://web.meis.ee/testest/
Interaktiivne keeleõppekeskkond: www.keeleklikk.ee
Siilid ja pingviinid, Kiri-Mari kirjastus. 2014
Aino Pervik, Paula. Tiritamm. 2007, Tänapäev 2020-2023.
Keeleõppelaulude kogumik, Kristel Toomel, 2018-2023.
Lausete lõpetamise kaardid, Õnne valem. 2016.
Lausete lõpetamise kaardid II, Õnne valem. 2018.
Laste vallatu Alias, Tactic. 2015.

10. Hindamine ja koolituse lõpetamise tingimused
Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui ta on osa võtnud vähemalt 70% õppetööst,
sooritanud lõputesti positiivsele tulemusele.
Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule juhul, kui õpingute lõpetamise
nõuded ei ole täidetud ja/või õppija on osa võtnud vähem kui 70% auditoorsest õppetööst.
Õpiväljundite omandamist hinnatakse koolitusel kokkuvõtvalt ja mitteeristavalt.

Hindamismeetod
1) Kirjalik test, mis sisaldab kuulamisülesandeid (koolitusel läbitud teemadel).
Hindamiskriteeriumid
• Mõistab tööjuhiseid ja kirjutab arusaadava lühiteate.
• Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud teadaannet ning
suudab leida sellest vajaliku info.
• Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, leiab tekstist vajaliku info.
• Suudab arusaadavalt kirjeldada oma igapäevaharjumusi
või konkreetset sündmust.
• Mõistab tööjuhiseid, hangib ja edastab arusaadavalt
kirjalikult konkreetset faktiinfot.

Hindamismeetod
2) Suuline test (koolitusel läbitud teemadel)
Hindamiskriteeriumid
• Oskab end arusaadavalt esitleda ja esitada oma isikuandmeid
ning mõistab sellekohaseid küsimusi (nimi, sünnikoht ja -aeg,
rahvus, vanus, amet, haridus, elukoht jms).
• Esitab vestluspartnerile arusaadavalt küsimusi igapäevaelu kohta
ja suudab vastata lihtsatele küsimustele, mis seostuvad talle oluliste
valdkondadega (pere, töö, elukoht, vaba aeg jt käsitletud teemad).
• Suudab lihtsate fraaside ja lausete abil arusaadavalt kirjeldada teisi
inimesi, nende välimust, ümbrust ja lihtsamaid igapäevategevusi.

11. Koolitaja kvalifikatsioon
Kristel Toomelil on Tartu Ülikooli filoloogialane kõrgharidus. Koolitaja on läbinud täiskasvanute
koolitaja koolituse ning omab täiskasvanute koolitaja kehtivat kutsekvalifikatsiooni, tase 6
(taastõendatud 2023). Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistavaid rühmakursusi viinud läbi
alates aastast 2016. Valdab kõrgtasemel nii eesti keelt kui ka koolituste baaskeeli (vene ja
inglise). Koolitaja järgib oma töös täiskasvanuhariduse põhimõtteid ja täiskasvanute koolitaja
kutse-eetika koodeksit. Viib juhendajana läbi eesti keele aktiivõppe metoodika seminare
koolitajatele ja osaleb regulaarselt kutsega koolitajate meistriklassides.