Kristel Toomel

Õpetan eesti keelt alates aastast 2011.
Baaskeelena kasutan nii vene ja kui inglise keele keelt.

Alates aastast 2016 viin läbi riiklikeks eesti keele tasemeeksamiteks
ettevalmistavaid kursusi ja töötuturukoolitusi. Töötan rahvusvaheliste
keeleõppegruppidega Uussisserändajate Kohanemisprogrammis ning
koostöös SA Innove-ga olen eesti keele õppe mentoriks Tallinna ja Narva
kutsekoolide õpetajatele.

Oman täiskasvanute koolitaja kutset (tase 6).
Aastal 2009 lõpetasin vene keele ja kultuuri eriala Tartu Ülikoolis (2009),
kus lisaks võõrkeelele omandasin ka palju kasulikke teadmisi võrdleva
keeleteaduse alal.

Kutsealaseid oskusi olen täiendanud koolitaja kursustel, hindamis-
ja metoodikaalastel täiendkoolitustel.
Keelekursustel kasutan kommunikatiivse keelõppe metoodikat
ning aktiivõppemeetodeid (keelõppemänge, paaris- ja rühmatööd),
mis võimaldavad õppijal uusi teadmisi koheselt ka praktikas rakendada.  

Close Menu