1. Täiendkoolitusasutus
KeeleLabor OÜ

2. Õppekava
Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

3. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 Keeleõpe (Võõrkeeled)
Täiendkoolituse standard.
Iseseisev keelekasutaja B1 ja B2. Riiklik Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskus 2008.

4. Kursuse maht
200 akadeemilist tundi, millest 150 tundi on auditoorne töö ja 50 iseseisev töö (harjutuste tegemine õpikust ja interaktiivses õppekeskkonnas keeleklikk.ee, tekstide lugemine, kirjutamine ning videote vaatamine jm).

5. Eesmärk ja õpiväljundid
Kursuse lõpetanud õppija tuleb toime igapäevastel tuttavatel teemadel ja teenindusasutustes suheldes, oskab hankida ja edastada nii suulist kui kirjalikku infot ning oma vajadusi kirjeldada.

Koolituse lõpuks õppija on võimeline:

• Toime tulema igapäevastes suhtlusolukordades, kirjeldama oma vajadusi, olukordi või sündmusi, tegema ettepanekuid ja hankima ning edastama infot;

• aru saama ja hankima infot lihtsamatest teabetekstidest, mis sisaldavad tuttavat sõnavara (menüüd, hinnakirjad, pangateated jne);

• aru saama põhilisest infost igapäevaelu teemadel esitatud tekstis (raadio- ja teleinfo);

• kirjutama isiklikke kirju ja teateid ning edasi andma uudiseid, kirjeldama oma kavatsusi, kogemusi ja elamusi.

6. Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused
A2 tasemel eesti keelt valdavad kohalikud elanikud ja uusimmigrandid, kes soovivad jätkata õpinguid B1 tasemel.
Õppija on sooritanud keeleoskuse määramise testi tasemele A2. Taset kinnitab Innove A2-taseme tunnistus või koolitusfirmasisene test ja vestlus.

7. Õppe sisu
1. Enda ja teiste tutvustamine. Hariduse, elukutse, ameti, hoiakute, huvialade, iseloomu ja välimuse kirjeldamine. Perekonna koosseis. Asutus ja töökollektiiv.
2. Haridus. Haridustee. Lugu kooliajast. Minu õpingud ja edasised kavatsused.
3. Elukutse, amet ja töö. Elukutsevalik. Infot enda või teiste ameti ja töökoha kohta. Töötingimused. Tööpäev ja juhtum tööl. Tööalane kirjalik ja suuline teade.
4. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Pere elu kodus, tööl ja koolis. Elamistingimused. Kodukoha plussid ja miinused. Külaliste kutsumine ja vastuvõtmine. Kodukoht ja selle ümbrus. Majapidamistööd. Minu päev. Naabrid ja lähedased.
5. Enesetunne ja tervis. Oma soovide ja vajaduste väljendamine. Enesetunde kirjeldamine. Info abivajaja seisundi kohta. Isiklik hügieen ja hügieenitarbed.
6. Sisseostud, hinnad. Info poodide kohta, asukoht ja lahtiolekuaeg, kaupade hinnad ja maksetingimused. Erinevad ostuvõimalused. Minu ostud.
7. Söök ja jook. Söögi- ja joogikohad asukohtade info. Toidu tellimine ning pakkumine. Suhtlemine teenindajaga. Lisainfo toitude kohta. Reklaamid.
8. Vaba aeg ja meelelahutus. Vaba aja veetmise võimalused kodukohas ja kaugemal. Minu vaba aeg, tegevused ja konkreetsed plaanid. Meelelahutuslikud, kultuurilised ja tervislikud harrastused. Kultuurisündmuse kirjeldamine.
9. Keskkond, kohad, loodus, ilm. Infot piirkonna loodusobjekti kohta. Keskkonnakaitse. Ilmaolud. Kodukohta loodus ja vaatamisväärsused. Erilised kohad Eestis. Kliima, kohalikule aastaajale tüüpilise või konkreetse ajahetke ilma kirjeldamine. Tee küsimine ja juhatamine. Ilmateade. Info leidmine: kaardid, skeemid, infovoldikud jms.
10. Reisimine, transport, vaatamisväärsused. Info reiside ja matkade kohta. Ühistranspordi kasutamine. Liikluses, töö- ja turismireisil. Koha, piirkonna või vaatamisväärsuse kirjeldamine ja info küsimine. Minu reisielamus ja reisikiri.
11. Teenindus. Info hankimine suheldes telefonitsi ja Interneti teel (poed, postkontor, kingsepp, pank, kindlustus, juuksur, keemiline puhastus, pesumaja jms). Pöördumise põhjuse selgitamine.
12. Inimeste suhted ühiskonnas. Minu sõber ja sõpruskond. Organisatsioonid, eesmärgid, tegevus. Meeldejääv sündmus.
Tegusõna pööramine olevikus. Isikulised asesõnad. Ainsuse osastav kääne. Kohakäänded. Lühike sisseütlev. Saav ja olev kääne, lihtminevik, tuleviku väljendamine. Arvsõna. Omadussõna võrdlusastmed. Lihtminevik, ma-/da-infinitiiv. Käskiv kõneviis, ainsuse ja mitmuse osastav kääne. Tingiv kõneviis. Kaasaütlev kääne. Kaassõnad.
Metoodiliseks aluseks on kommunikatiivne keeleõpe.

8. Õppekeskkonna kirjeldus
Õppetöö toimub keeleõppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Õpperuumis on olemas marker- ja pabertahvlid, lisaekraaniga arvuti, CD-mängijaga muusikakeskus, paljundusmasin, skänner, printer ja diktofon.

9. Õppematerjalide loend
Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri-Mari. 2016.
Mall Pesti, Katrin Kaev. Keelepildid 1-12. Kiri-Mari Kirjastus, 2018
Eesti keele tasemetestid: web.meis.ee/testest/
Jelena Kallas jt. Eesti keele põhisõnavara sõnastik. Eesti Keele Sihtasutus, 2014.                                                                                            Täiendavad õppematerjalid: artiklid ajalehtedest ja ajakirjadest, saatelõigud televisioonist ja raadiost.

10. Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused
Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui ta on osa võtnud vähemalt 70% õppetööst, sooritanud vahe- ja lõputesti ning suulise eksami positiivsele tulemusele (vähemalt 60%).
Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded ei ole täidetud ja/või õppija on osa võtnud vähem kui auditoorsest õppetööst.

11. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- ja töökogemuse kirjeldus
Kristel Toomelil on Tartu Ülikooli filoloogialane kõrgharidus. Ta on läbinud „Koolitaja koolituse“ ning omab täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni 6. taset. Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistavaid rühmakursusi viinud läbi mahus 780 kontakttundi.